Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: Продавам LP
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Продавам двойната плоча на Мейдън "Live after death". Тя е оригиналното издание на ЕМИ, има следи от употреба, все пак плочата е на повече от 25 години. Който е заинтересован, може да ми пише. Разполагам само с една бройка.

Ако някой търси други плочи, може също да пише. Ще помогна стига да мога.