Iron Maiden Bulgaria Forum

Full Version: Замяна на билети за концерта
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Заменям четири седящи билета на балкона в сектор А, ред. 10 /от по 70 лв./, за четири правостоящи от по 60 лв. без доплащане. Боби, тел.: 0888440064.
http://olx.bg/bileti-za-meydn-i50928715